Algemene voorwaarden Zorgeloos WordPress

Algemene voorwaarden Zorgeloos WordPress

KvK: 59351675 | Btw: NL001801973B37

07/11/2021

1. Partijen

 1. Zorgeloos WordPress, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als handelsnaam van Zorgeloos WordPress onder kvk-nummer 59351675. Zorgeloos WordPress is gevestigd aan de Kunnenbeemd 7 in Ell (6011 PB), eigenaar van deze algemene voorwaarden. In deze overeenkomst genoemd: Zorgeloos WordPress.

Per handelsnaam zijn aanvullende voorwaarden mogelijk, je vind de complete algemene voorwaarden op de websites van de betrekkende handelsnamen.

 1. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten/goederen van Zorgeloos WordPress.

In deze overeenkomst genoemd: Opdrachtgever.

 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Zorgeloos WordPress verklaart dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op elk huidige en toekomstig aanbod van Zorgeloos WordPress en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen, met elkaar aangaan.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen nadrukkelijk overeengekomen zijn en schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.
 4. Derden die door Zorgeloos WordPress bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en cliënt zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

3. Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, offerte of anderzijds, is geheel herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Zorgeloos WordPress is bevestigd.
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
 3. De overeenkomst komt tot stand nadat Zorgeloos WordPress een opdracht dan wel mondeling en/of schriftelijk heeft aanvaard, ofwel nadat Zorgeloos WordPress, is aangevangen met de uitvoering.
 4. Elke overeenkomst of project die met Zorgeloos WordPress wordt aangegaan, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Zorgeloos WordPress is verbonden.

4. Uitvoering door Zorgeloos WordPress

 1. Zorgeloos WordPress zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis waarbij Zorgeloos WordPress volledige artistieke vrijheid geniet. Tenzij er in een vooraf gestelde overeenkomst uitdrukkelijk specificaties staan beschreven.
 2. Wanneer een opdracht uit verschillende fases bestaat behoudt Zorgeloos WordPress het recht om een komende fase uit te stellen, tot de daaraan voorafgaande is goedgekeurd door de opdrachtgever.
 3. Tenzij anders overeengekomen heeft Zorgeloos WordPress het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid van een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij Opdrachtgever.
 4. Zorgeloos WordPress behoudt zich het recht voor de diensten, zoals website(hosting), servers, software of hardware tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. Zorgeloos WordPress zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer jegens Opdrachtgever gehouden zijn tot enige vergoeding van schade of restitutie van betaalde gelden.
 5. Indien naar het oordeel van Zorgeloos WordPress een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Zorgeloos WordPress of derden en/of de leveringen van Zorgeloos WordPress worden verhinderd door, maar niet beperkt tot, storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, hosting problemen, worden alle verplichtingen van Zorgeloos WordPress opgeschort en is zij gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar/verhindering af te wenden dan wel te voorkomen, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding heeft. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Zorgeloos WordPress onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Zorgeloos WordPress bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 6. Zorgeloos WordPress spant zich ervoor in de website gedurende de gehele overeengekomen periode online te houden. Wij staan echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de weergave van content op de website. Zorgeloos WordPress geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de website en is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
 7. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch is overeengekomen, kan de broncode van ontwikkelde software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sub-licentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk of electronisch overeengekomen.

5. Verbintenissen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt Zorgeloos WordPress in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst, dit betekent dat het aanleveren van gegevens binnen de gestelde termijn aangeleverd moeten worden.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zorgeloos WordPress aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zorgeloos WordPress worden verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de webcontent en/of andere benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe Opdrachtgever deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan zijn verstrekt, heeft Zorgeloos WordPress het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de in Nederland van toepassing zijnde wetgeving). Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. Opdrachtgever vrijwaart Zorgeloos WordPress onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verbandhoudend met de informatie die door Opdrachtgever op de server wordt geplaatst.
 4. Opdrachtgever is verplicht de servers die Zorgeloos WordPress ter beschikking stelt op een dusdanige manier te gebruiken dat het de werking van de servers niet belemmert.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Zorgeloos WordPress en/of derden.
 6. Wanneer Opdrachtgever de bovengenoemde verplichtingen jegens Zorgeloos WordPress niet (correct) nakomt, verbeurt Opdrachtgever per overtreding een direct opeisbare boete van EUR. 1.000,-, onverminderd het recht op vergoeding van feitelijk geleden schade. Daarnaast heeft Zorgeloos WordPress in dat geval het recht de domeinnaam, hosting account of server van Opdrachtgever (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de betreffende data of het account in zijn geheel te verwijderen zonder dat Opdrachtgever hierdoor enige aanspraak op vergoeding van schade of restitutie van betaalde gelden toekomt.

6. Prijzen, betaling en opschorting

 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 2. Zorgeloos WordPress behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan per e-mail uiterlijk dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst bij verhoging van de tarieven, anders dan indexering volgens het consumentenprijsindexcijfer, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Er bestaat geen recht op restitutie van betaalde gelden.
 3. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd.
 4. Betaling geschied in volgende overeen tekomen mogelijkheden:
 • Een jaarcontract wordt aangegaan, en de gehele geldsom wordt direct voorafgaand aan de oplevering voldaan.
 1. Indien betaling op factuur geschiedt, dan dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van overboeking.
 2. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Zorgeloos WordPress is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
 3. Zorgeloos WordPress heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang Opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Zorgeloos WordPress niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Tot indienststelling of opheffing van de opschorting wordt overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Zorgeloos WordPress gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en de door Zorgeloos WordPress opgegeven kosten van herindienststelling heeft voldaan.
 4. Upgrading van hostingpakketten en overige diensten is te allen tijde mogelijk. Opdrachtgever is Zorgeloos WordPress per (gedeelte van) de periode waarin de geüpgrade dienst is geleverd, betaling verschuldigd conform de voor die dienst geldende tarieven. Downgrading van een bestaande dienst is alleen mogelijk per een nieuwe contractperiode.
 5. Opdrachtgever dient dit met inachtneming van een termijn van twee maanden voor het einde van de dan lopende contractperiode schriftelijk aan Zorgeloos WordPress mede te delen.

7. Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

 1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 2. Duurovereenkomsten inzake domeinnamen, hosting en websites hebben een looptijd van een jaar en kunnen slechts uiterlijk 2 maanden voor het einde van de looptijd worden opgezegd.
 3. De overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of Zorgeloos WordPress de overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode.
 4. Zorgeloos WordPress heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
  1. Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgeloos WordPress ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
  2. Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
  3. Er op een aan Opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd.
 5. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Zorgeloos WordPress verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
 6. In geval van ontbinding van de overeenkomst is Zorgeloos WordPress gerechtigd om een evenredig percentage van de overeengekomen geldsom te factureren in verhouding tot het voltooide deel van de opdracht, met een minimum van 50%.

8. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan hetgeen daarvan mag worden verwacht, is sprake van een gebrek. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken, Zorgeloos WordPress hieromtrent te informeren.
 2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Zorgeloos WordPress het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding van schade.
 3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan Opdrachtgever is toe te rekenen, Opdrachtgever omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, Opdrachtgever de afronding van een fase heeft bevestigd, Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase of Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout berust bij Opdrachtgever.
 4. Een omstandigheid die voor rekening komt van Opdrachtgever is het (laten) installeren/toegang verlenen van virussen, zoals ‘Ransomeware’ waardoor gegevens van Opdrachtgever door derden kunnen worden versleuteld (bestandsgijzeling), door handelen of nalaten van Opdrachtgever. Dienstverlening ter bestrijding van virussen of de gevolgen daarvan allen te allen tijde buiten de overeenkomst en worden aanvullend in rekening gebracht.
 5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 6. Opdrachtgever heeft nimmer recht op enige remedie indien Opdrachtgever onjuist of onzorgvuldig gebruik valt te verwijten of in het geval Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgeloos WordPress, eigenhandig wijzigingen in het door Zorgeloos WordPress geleverde aanbrengt of doet aanbrengen.
 7. Zorgeloos WordPress is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur door welke oorzaak ook ontstaan.
 8. Mocht Zorgeloos WordPress onverwijld jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte waarop de door Zorgeloos WordPress gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar niet tot uitkering overgaat, tot het bedrag van het honorarium dat Zorgeloos WordPress voor de werkzaamheden – waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 9. Aansprakelijkheid van Zorgeloos WordPress reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Zorgeloos WordPress voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Zorgeloos WordPress heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.
 11. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Zorgeloos WordPress tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.

9. Domeinnamen

 1. Zorgeloos WordPress is teken- en handelsbevoegd om uit naam van Opdrachtgever domeinnamen aan te vragen, te verlengen, over te dragen, op te heffen en domeinnamen en gegevens te wijzigen, indien Opdrachtgever daartoe opdracht heeft gegeven. Opdrachten kunnen in deze zin ook tot stand komen door middel van wachtwoord identificatie via internet of telefonische ordering.
 2. Voor de aanvraag en het gebruik van domeinnamen zijn, naast en aanvullend op deze voorwaarden, de dan geldende algemene voorwaarden, procedures en regels van de instanties die domeinnamen registreren van toepassing (voor domeinnamen met een .nl extensie is dit bijvoorbeeld de SIDN). Op aanvraag en gebruik van IP-adressen zijn de dan geldende regels van RIPE NCC (Réseaux IP Européens) van toepassing. Zorgeloos WordPress heeft geen invloed op de door deze instanties gehanteerde regels en procedures en speelt hierin slechts een bem